Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

   Δημοσιεύτηκε στις 04-11-2011 στο ΦΕΚ 289/04-11-2011 το Προεδρικό Διάταγμα περί "όρων και περιορισμών δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι  2000 κατοίκους".ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 289
                                                                                                                                                                     4 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. 
Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του οικισμού «Βαρυμπόμπη» της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών (ν. Αττικής). 
                                                          ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
                                                                            (1)
Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
’Εχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 4−7−99 π.δ/τος (Δ΄ 580).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).
3. Την υπ’ αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄ 221).
5. Την υπ’ αρ. Υ273/30−9−2010 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη» (Β΄ 1595).
6. Την από 1−6−2011 εισηγητική αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Τις 236/2011 και 284/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απoφασίζoυμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
 (άρθρο 5 του π.δ. της 24.4−3.5.1985)
               1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το π.δ. της 14−27.7.1999 (Δ΄580) [άρθρο 5 παρ.1 του π.δ. της 24.4−3.5.1985 (Δ΄ 181)], προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το ελάχιστο μήκος προσώπου του γηπέδου, ορίζεται σε 10,0 μ. για εμβαδόν γηπέδου έως 500 τ.μ. και 15,0 μ. για εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τ.μ.».
Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε γήπεδα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ/τος και στους παραδοσιακούς οικισμούς.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (άρθρο 5 παρ.2 του π.δ. της 24.4−3.5.1985) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόμησης:
α) Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων ορίζεται σε 60% της επιφανείας τους.
β.1) Για γήπεδα μικρότερα των 700 τ.μ. επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου οποιασδήποτε χρήσης (κύριας και βοηθητικής) μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 240 τ.μ. Επιπλέον της επιφάνειας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή παταριού ξηράς δόμησης επιφανείας έως 40 τ.μ.
β.2) Για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 700 τ.μ. επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου οποιασδήποτε χρήσης (κύριας και βοηθητικής) μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 400 τ.μ.
γ) Για γήπεδα μικρότερα των 200 τ.μ. ορίζεται σ.δ 1,0 και προκειμένου να είναι δυνατή η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση συνολικής επιφανείας 200 τ.μ. η κάλυψη επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του 60% χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 70% της επιφανείας του γηπέδου.
δ) Για κτήρια τουριστικών και αμιγώς επαγγελματικών χρήσεων ο σ.δ ορίζεται ως εξής:
− για τα πρώτα 1000 τ.μ. της επιφανείας του γηπέδου ο σ.δ ορίζεται σε 0,6
− για τα επόμενα 1000 τ.μ. της επιφανείας του γηπέδου ο σ.δ ορίζεται σε 0,5
− για τα επόμενα 1000 τ.μ. της επιφανείας του γηπέδου ο σ.δ ορίζεται σε 0,4
− για τα επόμενα 1000 τ.μ. της επιφανείας του γηπέδου ο σ.δ ορίζεται σε 0,3
− για το τμήμα της επιφάνειας άνω των 4000 τ.μ. ο σ.δ ορίζεται σε 0,2
ε) Ειδικά για τα κοινωφελή κτήρια ορίζεται συντελεστής δόμησης 0.8, ο οποίος μπορεί, με την έγκριση τοπικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923, να καθορίζεται μεγαλύτερος, ανάλογα με τις ανάγκες του οικισμού χωρίς να υπερβαίνει το 1,8.».
3. Διαγράφεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο τρίτο του π.δ. της 24.4−3.5.1985).
4. Οι περιπτώσεις α και β της παρ. 4 του άρθρου 85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 5 παρ. 4 περ. α και β του π.δ. της 24.4−3.5.1985) αντικαθίστανται εδάφια ως εξής:
«4 α. Το μέγιστο ύψος των κτηρίων ορίζεται σε 7,50 μ. και μετράται σε κάθε σημείο της τομής του περιγράμματος αυτών με το φυσικό έδαφος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος των προβολών των κτηρίων σε κατακόρυφα επίπεδα, διερχόμενα από την τομή του περιγράμματος αυτών με το έδαφος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο. Σε περίπτωση μη εξάντλησης της επιτρεπόμενης δόμησης κατά τα ως άνω, επιβάλλεται η διάσπαση του κτηρίου σε ανεξάρτητα κτήρια εντός του γηπέδου.
β. Όταν η κλίση του γηπέδου είναι μεγαλύτερη από 15%, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του πρώτου κτηρίου που εμφανίζει όψη προς το δρόμο στα ανωφερή (ανηφορικά) οικόπεδα – στο ανάντι του δρόμου – ορίζεται ως εξής:
− όταν το κτήριο τοποθετείται στο όριο του γηπέδου με το δρόμο επιτρέπεται ύψος μέχρι 7,5 μέτρα.
− όταν αυτό τοποθετείται καθ’ υποχώρηση σε απόσταση έως 20 μέτρα από το όριο του γηπέδου με τον δρόμο επιτρέπεται το ύψος του να είναι μέχρι 4,5 μέτρα από το πέριξ φυσικό έδαφος.
− όταν αυτό τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από το όριο του γηπέδου με το δρόμο επιτρέπεται να έχει ύψος μέχρι 7,5 μέτρα.
Όταν η κλίση του γηπέδου είναι μεγαλύτερη από 15% και βρίσκεται στην κατωφέρεια – κατάντι− του δρόμου η προβολή του κτηρίου πάνω από τη στάθμη του δρόμου δεν δύναται να υπερβαίνει τα 4,50 μέτρα.
Σε γήπεδα που βρίσκονται στην κατωφέρεια – κατάντι – του δρόμου, όταν η φυσική στάθμη του γηπέδου στο όριο του δρόμου βρίσκεται χαμηλότερα των 3,00 μέτρων από τη στάθμη του δρόμου, η προβολή του κτιρίου πάνω από τη στάθμη του δρόμου δεν δύναταινα υπερβαίνει τα 3,00 μέτρα.
Σε κάθε περίπτωση, η στάθμη οροφής τυχόν υπογείου ορόφου δε δύναται να υπερβαίνει σε κανένα σημείο τη στάθμη του φυσικού εδάφους περιμετρικά της κατασκευής».
5. Στο άρθρο 85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 5 του π.δ. της 24.4−3.5.1985) προστίθεται η εξής νέα παράγραφος 6.
«6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν υποχρεωτική διάσπαση του όγκου των κτηρίων, σε οικοδομήσιμο γήπεδο, με εμβαδόν τουλάχιστον 1.800 τ.μ.και πρόσωπο σε νομίμως υφιστάμενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις κοινόχρηστο χώρο, εφόσον δεν πραγματοποιείται η επιτρεπόμενη κατά τις οικείες διατάξεις νόμιμη κατάτμησή του, η συνολική δόμηση του ενιαίου γηπέδου δύναται να ισούται με το άθροισμα της κατά την παράγραφο 2 επιτρεπόμενης δόμησης για την ανέγερση κατοικίας στα άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα, τα οποία θα προέκυπταν από την κατάτμηση του ενιαίου γηπέδου, σύμφωνα με την κατά τον κανόνα ισχύουσα αρτιότητα του οικισμού, μειωμένη κατά 10 %.
H κατά τα ως άνω δόμηση πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα της αρχιτεκτονικής του οικισμού και το κτίσμα ή τα κτίσματα να τοποθετούνται σε τμήμα ή τμήματα του γηπέδου, ανεξάρτητα αν αυτά τα τμήματα βρίσκονται σε συνεκτικό ή μη τμήμα του οικισμού σε τέτοια θέση και με τέτοια διάταξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ενιαίος ακάλυπτος χώρος, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
Επίσης, οι κτηριακοί όγκοι πρέπει να ποικίλουν σε ισόγειους ή /και διώροφους όγκους, ώστε να εξασφαλίζεταιη μέγιστη δυνατή αρμονική ένταξή τους στο τοπίο και τον ιστό του οικισμού. Δεν επιτρέπεται ενιαίος κτιριακός όγκος με περισσότερες από μία (1) κλιμάκωση ορόφων (ισόγειο και διώροφο) κατά τη διάσταση του κτηρίου που ακολουθεί την επικρατέστερη κλίση. Προκειμένου περί τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων σε γήπεδα μεγαλύτερα από 1000 τ.μ., η κάλυψη με διώροφους όγκους κτηρίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το70% της πραγματοποιούμενης κάλυψης.».
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 85 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας αναριθμείται σε παράγραφο 7.

Άρθρο 2

Αναρίθμηση παραγράφων του άρθρου 86 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 6 του π.δ. της 24.4−3.5.1985).
Οι παράγραφοι 5,6,7,8,9 και 10 του άρθρου 86 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 6 παρ.5,6,7,8 και 9 του π.δ. της 24.4−3.5.1985), αναριθμούνται σε 2, 3, 4, 5, 6 και 7.

Άρθρο 3

Τροποποίηση του άρθρου 87 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 7 του π.δ. της 24.4−3.5.1985)
Η παράγραφος 8 του άρθρου 87 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας [άρθρο 7 παρ.8 του π.δ. της 24.4−3.5.1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4ε του άρθρου 1 του από 14.2/23.2.1987 π.δ/τος (Δ΄133) και αναριθμήθηκε με την παρ. 4β του άρθρου 1 του από 25.4/16.5.1989 π.δ/τος (Δ΄293)], αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για κτήρια όγκου πάνω από 2.000 κυβικά μέτρα πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου), επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτήρια, έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα. Οι μικρότεροι όγκοι ή τα ανεξάρτητα κτήρια δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνουν την ίδια ακριβώς μορφή, όγκο και τυπολογία και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους είναι 2Δ, δηλαδή 5μ. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται όλοι οι κτηριακοί όγκοι να εφάπτονται στα όριατου γηπέδου. Για κτήρια, στα οποία το μήκος της όψης του πρώτου κτηρίου προς το δρόμο υπερβαίνει τα 15μ. δύναται να δημιουργείται βατό ισόγειο πέρασμα (εσωτερική στοά), ελάχιστου πλάτους Δ προς τον ακάλυπτο χώρο διαμέσου του κτηρίου, η επιφάνεια του οποίου δεν προσμετράται στο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης και το συντελεστή δόμησης. Εφόσον για λόγους λειτουργικούς του κτηρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων, αποφαίνεται για τη μελέτη του κτηρίου η οικεία Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.»

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις
1. Οικοδομικές άδειες, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εξακολουθούν ναισχύουν, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.
2. Επίσης, κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις εκδίδονται και εκτελούνται οικοδομικές άδειες για τις εξής περιπτώσεις:
α) εάν έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τα σχέδια του προελέγχου που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ή έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση της οικοδομικής αδείας, με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά, και η οικοδομική άδεια εκδοθεί το αργότερο εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, και
β) εάν έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βάσει των σχετικών διατάξεων και η οικοδομική άδεια εκδοθεί το αργότερο εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Οικοδομική άδεια υφισταμένου κτηρίου ή αποπερατωμένου τμήματός του, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, αναθεωρείται εντός του χρόνου ισχύος της σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι με την αναθεώρηση δεν επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, του συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης, του ποσοστού κάλυψης και του επιτρεπόμενου ύψους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.
4. Τυχόν αυστηρότερες ειδικές διατάξεις, που έχουν θεσπιστεί για λόγους προστασίας συγκεκριμένων οικιστικών συνόλων ή του περιβάλλοντος εν γένει, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 5

΄Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματiκής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεσητου παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

2 σχόλια:

  1. επιτελους μια ελπιδα σωτηριας των οικισμων

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Συμφωνώ επί της ουσίας αν και υπάρχουν οι γνωστές και μόνιμες ενστάσεις περί "απαξίωσης των ιδιοκτησιών", "περιορισμού της ανάπτυξης", "ταφόπλακας της οικοδομής" κλπ.
    Πάντως βλέποντας τα χάλια των χωριών μας από την μέχρι τώρα οικιστική πολιτική, πραγματικά φαίνεται να προβάλλει μια ελπίδα σωτηρίας των οικισμών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή